Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολ. έτος 2016-17

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 46/24-11-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.