Καλύψτε τις κάμερες των υπολογιστών προειδοποιεί το FBI

Ο διευθυντής του FBI, James Comey, συμβούλεψε τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών να καλύπτουν τις κάμερες των μηχανημάτων προκειμένου να μην πέσουν θύματα κατασκοπείας.

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που όλοι πρέπει να κάνουμε με τους υπολογιστές μας, και αυτό είναι ένα από αυτά» δήλωσε ο Comey λέγοντας ότι και ο ίδιος έχει καλύψει την κάμερα στον φορητό του υπολογιστή.

Οι κάμερες είναι εκτεθειμένες σε χάκερς και κακόβουλα λογισμικά που τις ενεργοποιούν χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τους χρήστες, δίνοντας τους την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν όλα όσα συμβαίνουν στο οπτικό πεδίο της κάμερας.

Ο διευθυντής του FBI πρόσθεσε ότι ο κάθε χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέπει να λαμβάνει επιπλέον μέτρα για να είναι ασφαλής.

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Α/θμια Εκπαίδευση

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήοη κινητών τηλεφώνων και ηλεκιρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκη/σης στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόφη την με αριΟμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίζουμε τα εξής:

  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ενιός του σχολικού χώρου.
  2. Οι μαθητές δ*ν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποια&ήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύσιημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακιικής πράξης και της εκιιαιδευτικής”’ διαδκαοΐας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
  3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός αιιό τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ, laptop*, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ),δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προοωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής αλλά και οτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί ιιροστασίας των προσωπικών δεδομένων ιων μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997(ΦΕΚ SO.T-A’/1997| και 3471/2006(ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006).
  4. Τέλος, επισημαίνειαι ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηοη φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές οιους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με ια οριζόμενα στη διάταξη ίου άρθρου 2 οτοιχ. α του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, Π αποθήκευση σε Ψηφιακά μέοα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες,βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και σιην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internet-safety.sch.gr/

 

Σύσταση αυτοτελούς τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο υπουργείο Παιδείας προβλέπει τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Στο νέο Τμήμα ανατίθενται αρμοδιότητες που σχετίζονται ιδίως με:

α) την βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέσω της κατάλληλης υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σχολικών μονάδων,

β) την υποστήριξη της λειτουργίας και την επέκταση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών (edulabs),

γ) τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ και το συντονισμό των δράσεων των ΚΕΠΛΗΝΕΤ,

δ) την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και την καταγραφή των αναγκών σε θέματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού,

ε) τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων, την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του ΥΠΠΕΘ σε χρηματοδοτούμενες δράσεις καθώς και για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία,

στ) την διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με την αναθεώρηση/τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και

ζ) το σχεδιασμό δράσεων για την χρήση, εμπλουτισμό και παραγωγή ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτού λογισμικού για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Icon

Άρθρο 49 ΦΕΚ 4415 τ. Α' - 06/09/2016

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ΠΔ 114/14 (Α΄ 181), προστίθεται περ. η΄ ως εξής:
«η΄ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας» .

2. Στο άρθρο 30 του ΠΔ 114/14 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Eθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS: Νέες δυνατότητες για την υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας

Με επιπλέον υπολογιστική ισχύ, διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων και δυνατότητες μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων (archiving), ο εθνικός υπερυπολογιστής ΑRIS (Advanced Research Information System) καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες των επιστημονικών εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η υπολογιστική ρευστοδυναμική, η έρευνα για τον καρκίνο, η σεισμολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, και εφαρμογές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (BigDataAnalytics). Την υποδομή αναπτύσσει και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), στο οποίο απονεμήθηκε πρόσφατα το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Στρατηγική, Καινοτομία & Εξωστρέφεια – Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)” των Business IT excellence (BITE) awards. Η πρόσβαση στο σύστημα ARIS είναι ανοιχτή για τα Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια, και γίνεται μέσω περιοδικών προσκλήσεων για έργα παραγωγής, προετοιμασίας και κλιμάκωσης.

Στο αρχικό σύστημα των 426 επιμέρους υπολογιστών (κόμβων) IBM NextScale προστέθηκαν τρεις νέες υπολογιστικές νησίδες που υποστηρίζουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες του ARIS για υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούν μεγάλο μέγεθος μνήμης ή για εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες συνεπεξεργαστών όπως GP-GPU (General Purpose Graphics Processing Unit)και Intel MIC (Many Integrated Core Architecture) για την επιτάχυνση της εκτέλεσής τους:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο πρώτος Κώδικας Δεοντολογίας για την Πληροφορική από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Μετά από διαβούλευση πολλών μηνών και μελέτη του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει προταθεί από διεθνείς οργανισμούς1 σχετικούς με την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ολοκλήρωσε την κατάρτιση του πρώτου Κώδικα Δεοντολογίας για τον κλάδο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το θεμέλιο κάθε επαγγελματικού και επιστημονικού κλάδου, ως υπερσύνολο και επέκταση του εκάστοτε τυπικού νομοθετικού πλαισίου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Πληροφορικών αποσκοπεί στο να θέσει τα πρότυπα για την άσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού. Για το σκοπό αυτό καταγράφει και καθορίζει τις ηθικές υποχρεώσεις των Πληροφορικών και είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.

Συνέχεια ανάγνωσης